אסף דהן בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול B.A מורה פרטי בעל ניסיון רב במקצועות הפיננסים לקבוצות ויחידים

מושגים בשוק ההון

ענ”נ – npv – ערך נוכחי נקי , תזרים של השקעה מסויימת המהוון להיום .   npv=pv -i

irr -שת”פ שיעור תשואה פנימי הוא מחיר ההון שיביא את ההשקעה שלנו ל NPV ששווה לאפס

WACC – מחיר ההון המשקולל של חברה או של השקעה מסויימת , מחיר ההון המשקולל הוא הממוצע המשקולל בין התשואה שדורשים בעלי המניות על ההון העצמי והתשואה שדורשים בעלי החוב על החוב .

(WACC=KE*E/V+KD*D/V*(1-T

KE – שיעור התשואה שדורשים בעלי המניות על ההון העצמי בחברה

KD – שיעור התשואה שדורשים בעלי החוב בחברה ( בנקים , אג”ח )

T – שיעור מס חברות

EPS – רווח למניה יחושב על ידי הרווח הנקי של החברה לחלק למספר המניות בחברה .

NOI – הכנסה תפעולית

NI – הכנסה נקייה

אג”ח – איגרת חוב , היא התחייבות לתשלום חוב , האג”ח היא הלוואה סחירה בבורסה ולכן מוגדר האג”ח  כמכשיר פיננסי  שנועד לגיוס כספים מהציבור האג”ח מונפק על ידי מדינות וחברות פרטיות שרוצות לגייס כספים ולא דרך הלוואה בנקאית רגילה .

אג”ח ממשלתי

אג”ח גליל – אג”ח צמוד מדד בריבית קבועה .

אג”ח שחר – אג”ח לא צמוד בריבית קבועה .

אג”ח גילון – לא צמוד למדד בריבית משתנה.

אג”ח כפיר – צמודה למדד בריבית משתנה .

אג”ח גלבוע – אג”ח צמוד לשער הדולר .

מק”מ – מלווה קצר מועד  עד שנה , מונפק על ידי בנק ישראל בעזקת מכשיר זה ניתן לשלוט בכמות הכסף הקיימת במשק ובשער הריבית במשק . המק”מ תמיד יפדה בשער 100 והמשקיעים קונים אותו בניכיון ( במחיר נמוך יותר מ 100) המק”מ לא צמוד למדד ולא משלם ריבית .

אג”ח קונצרני – אג”ח של חברה פרטית ,  תשואת אג”ח קונצרני מורכבת מתשואת אג”ח ממשלתי + פרמיית הסיכון של אותה חברה ולכן תיתן בדרך כלל תשואה גבוהה מהאג”ח הממשלתי .

אג”ח להמרה – אג” שניתן להמיר למניה או לאופציה . האג”ח יכולה להסחר או במסלול אגח”י או במסלול מנייתי .

דירוג אג”ח – דירוג אג”ח נעשה על ידי חברות הדירוג מעלות ומידרוג

AAA ,AA,A,BBB,BB,B,CCC,CC,C,D

כאשר טריפל AAA הוא הדירוג הטוב ביותר ולכן האג”ח היא בסיכון הנמוך ביותר ואילו D זוהי הוא הידירוג הנמוך ביותר אג”ח זבל .

תשואה לפדיון – שיעור התשואה הראלי שיקבל מחזיק האיגרת בתנאי שהחזיק באיגרת עד תום הטווח לפדיון וקיבל את כל תשלומי הקרן וכל תשלומי הריבית .

מח”מ – משך חיים ממוצע של האיגרת ,

מניה – מניה היא נייר ערך המקנה בעלות בחברה , מניה היא נכס ולכן זכאים בעלי המניות לנתח מרווחי החברה בהתאם לאחוז האחזקה שברשותם .

שוק ראשוני – בשוק הראשוני ניתן לקנות אג”ח ממשלתי שמונפק על ידי משרד האוצר ומק”מ ( מלווה קצר מועד ) שמונפק על ידי בנק ישראל

שוק משני – בשוק המשני ניתן לרכוש מניות , אופציות , ואיגרות חובהריכשה תבוצע בעזרת מתתווכים פיינסים כגון בנקים , בתי השקעות חברות ביטוח ועוד .

הבורסה לניירות ערך – מקום מפגש בין קונים למוכרים , בבורסה לניירות ערך ניתן לבצע גיוס כספי מהציבור בעלות נמוכה מעלות הלוואה בבנק ובכמיות גדולות יותר .

מדד תל אביב 25 – מדד תל אביב 25 מורכב מ 25 המניות בעלות שווי שוק הגבוה ביותר ומשמש כנכס בסיס למסחר באופציות ובחוזים עתידיים .

מדד הבנקים – מדד הבנקים מורכב מ 5 הבנקים בעלי שווי שוק הגבוה ביותר

דיבידנד – חלוקת רווחים לבעלי המניות של החברה

יום הכרזת דיבידנד – היום שבו מכריזה החברה על מתן הדיבידנד

יום הקום – היום הקבוע זהו היום שקובע מי זכאי לקבל את ההטבה / חלוקת רווחים כדי להיות זכאי להטבה/חלוקת רווחים יש להחזיק במניה עד יום זה .

יום ה אקס – יום אחרי יום הקום , ביום זה מבצעת הבורסה התאמה למחיר המניה ושער המניה יקבע כשער “אקס” – אקס דיבידנד

יום התשלום – היום שבו מקבל בעל המניות את הכסף לחשבונו

הנפקת זכויות – הנפקה שבה מבצעת החברה גיוס כספי על ידי פנייה לכלל מחזיקי ניירות הערך שלה ביום זה מקבל המשקיע שהוא בעל נכסים פיננסים בחברה אפשרות לקנות את מניית החברה במחיר נמוך ממחירה המקורי .

אופציה – חוזה בין 2 צדדים שמקנה זכות לקניה או מכירה כאשר הכמות קבועה , תקופת הזמן מוגדרת והמחיר קבוע מראש . אופציה היא משחק סכום אפס כאשר על כל כותב אופציה יש רוכש אופציה , מה שירוויח כותב האופציה יפסיד קונה האופציה ולהפך.

פרמיית האופציה – מחיר האופציה שנקבע נגזר משווי נכס הבסיס הפרמייה משולמת לכותב האופציה על ידי קונה האופציה .

אופציית קול – מאפשרת לקונה האופציה את הזכות לקנות את נכס הבסיס במחיר המימוש .

אופציית פוט – מאפשרת לקונה האופציה אץ הזכות למכור את כנס הבסיס במחיר מימוש .

 חוזה עתידי – חוזה עתידי הוא מכשיר פיננסי כאשר בחוזה זה יש התחחיבות ל 2 הצדדים ( בניגוד לאופציה שבה לצד אחד יש זכות – הקונה ולצד השני יש התחייבות -הכותב ) החוזה קיים על נכס בסיס שיכול להיות מטבע חוץ ,מניה , סחורה ועוד. בחוזה עתידי קובעים את המחיר הזמן והכמות מראש .

שיטת המסחר – שיטת הרצף  שיטת המסחר בבורסה בתל אביב היא שיטת הרצף , שיטה זו התחילה בישראל משנת 1997 השיטה החליפה את השיטה הקלאסית שבה חברי בורסה היו צועקים אחד לשני לקניה ומכירה ובמקומם תפסו את המקום מחשבים משוכללים .