אסף דהן בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול B.A מורה פרטי בעל ניסיון רב במקצועות הפיננסים לקבוצות ויחידים

תקנון

א. כללי

 1. חברת "אסף דהן- למידת מתקדמת" נמצאת בבעלות ומנוהלת על ידי אסף דהן (להלן: "החברה" ו"אסף")  והינה הבעלים הרשום של אתר זה (להלן: "האתר") הדרכים ליצירת קשר עם אסף הינם: אסף דהן, דואר אלקטרוני asafd84@gmail.com טלפון: 052-4585494.
 2. בכל מקום בו מוזכרים החברה ו/או האתר ו/או בעליה הכוונה לכולם ביחד ולחוד.
 3. תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר ועניין בין האתר לבין המשתמשים בו. השימוש באתר מחייב קבלת כל תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.
 4. כל המבצע פעולה כלשהי באתר זה מעיד על עצמו שקרא בעיון את פרטי תקנון זה וכי הוא מקבל על עצמו, ללא כחל וסרק ובאופן בלתי חוזר את כל האמור בתקנון זה.
 5. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המונח "פעולה" האמור לעיל משמעו רישום כלשהו לאחד מהשירותים המוצעים, פרסום תגובה מכל סוג, הבעת דעה וכד', הצעת רכישה, רכישה וכל עניין הדורש פעולה כלשהי לרבות קריאה ו/או צפייה של התכנים המפורסמים ו/או מוצגים באתר זה.
 6. בכל מקום בו הפנייה היא בלשון זכר, הכוונה היא לגברים ונשים באותה מידה. מקום בו הדברים מנוסחים בלשון רבים הכוונה גם ליחיד ולהפך.
 7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת וללא הודעה מוקדמת, התנאים החדשים יפורסמו באתר ותוקפם יהא מיום פרסומם.
 8. האמור בתקנון זה הוא ורק הוא המחייב את החברה. האמור בתקנון זה יגבר על כל מקום אחר באתר הסותר באופן כלשהו את האמור בתקנון זה. אין באמירה בכל מקום אחר באתר בכדי לחייב את החברה ו/או בעליה לכל זכות צד ג' ו/או חובות החברה או בעליה שלא באו זכרן בתקנון זה.
 9. תנאי השימוש בתכני האתר ויישומיו לרבות אופן הצגתם, המפורטים בתקנון זה יחולו על כל מדיה תקשורתית בה יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו.

 

ב. מטרת האתר

 1. מטרת האתר הינה לימוד מקוון של תכנים שונים באמצעות האתר. האתר מכיל חומר מסודר ומאורגן במגוון נושאים המיועד למשתמשים באתר.
 2. אין לראות באתר ו/או בתכניו ו/או במידע ו/או בנתונים המפורסמים באמצעותו כל חוות דעת ו/או המלצה באשר לתכנים עצמם לאיכותם ו/או לתוצאת רכישתם ו/או השלכותיהם.
 3. רכישת התכנים באתר והגישה אליהם הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. תקופת השימוש מוגבלת ל-90 יום ממועד הרכישה. החברה רשאית לבטל הצגת תכנים באתר ו/או להמשיך להציגם ו/או לשנות הצגתם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 4. האתר אינו מתחייב להחזר כספי או להארכת מועד הצפייה והשימוש בתכניו מכל סיבה שהיא. יחד עם זאת, האתר רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להחיל מבצעים מעת לעת וזאת על פי ראות עיניו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. הוראות מבצע מסוים יחולו על אותו מבצע בלבד ולמשך הזמן שיקבע במבצע.
 5. כל התחייבות של החברה באתר זה ובכלל לרבות התחייבות באשר למבצעים, לא תחול במקרה של כוח עליון, ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מלחמה, אסונות טבע, קריסת רשת האינטרנט ו/או על אירוע אחר אשר אינו בשליטת החברה ו/או בעליה.
 6. ביטול עסקה יעשה על פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010. כך למשל, ביטול עסקת רישום לקורס "מרתון" יעשה בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות.

 

ג. השימוש באתר

 1. השימוש באתר ותכניו הינו אישי בלבד. השימוש באתר ייעשה באמצעות שם משתמש וסיסמה שהינם אישיים ואסורים להעברה.
 2. כל משתמש הרוכש תוכן ו/או שירות כלשהו באתר זה, רוכש זאת לצרכיו האישיים בלבד. הפרת הוראה זו תחשוף את המשתמש לתביעות במסגרת הליכים משפטיים אזרחיים ו/או הליכים פליליים לפי חוק.
 3. חל איסור מוחלט להעביר את פרטי חשבון המשתמש לרבות הסיסמה לכל אדם ו/או חברה ו/או ישות משפטית אחרים. ולמען הסר ספק, חל איסור מוחלט על העברת שם המשתמש והסיסמה לכל צד שלישי כלשהו.
 4. כל שימוש שיעשה בפרטי חשבון המשתמש, בין אם השימוש נעשה בידיעתו ובין אם נעשה ללא ידיעתו, הינו באחריות המשתמש בלבד.
 5. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי שלא לאפשר את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה באתר קודם לכן ובין אם לאו, ללא צורך בהנמקה ו/או הודעה מוקדמת.
 6. על אף האמור לעיל ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ככלל אי מתן אפשרות שימוש באתר יעשה בשל מסירת פרטים לא נכונים, פגיעה בחברה ו/או בעליה ו/או באתר ו/או בספק כלשהו של האתר ו/או משתמש אחר באתר.

 

ד. אחריות

 1. התכנים המוצגים באתר ניתנים לשימוש כמו שהם (AS IS).
 2. החברה ו/או האתר לא יישאו בכל אחריות ואינם אחראים באופן ישיר או עקיף להתאמת התכנים לצרכיי ו/או מטרות המשתמש.
 3. החברה ו/או האתר לא יישאו בכל אחריות ואינם אחראים באופן ישיר או עקיף לכל טעויות או שגיאות שיתכן ויופיעו בתכנים המוצגים באתר לרבות תוצאותיהם ו/או השלכותיהם על המשתמש.
 4. החברה ו/או האתר לא יישאו בכל אחריות ואינם אחראים לאיכות ו/או עדכניות ו/או מהימנות הפרטים ו/או התאמת התכנים לצרכי המשתמשים ו/או לעניינים הקשורים באופן ישיר או עקיף למפרסמים באתר וכיוצ"ב.
 5. החברה ו/או האתר לא יישאו בכל אחריות ואינם אחראים באופן ישיר או עקיף לכל קישור (Link) חיצוני באתר לרבות תכני הקישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל מידע ו/או תוכן המופיע בו וכן כל נזק, הוצאה ואובדן רווחים שנגרמו כתוצאה מהקישור ו/או בקשר עם הקישור. אין בהופעת הקישור באתר בכדי להצביע על קשר בין האתר ו/או החברה לאתר המקושר ו/או לבעליו ו/או לבעל הזכויות בו לרבות המוצר ו/או התוכן ו/או השירות המוצע בקישור לאתר.
 6. המשתמשים והמפרסמים באתר אחראים כלפי האתר ו/או החברה ו/או משתמשים אחרים ו/או מפרסמים ו/או ספקים אחרים בכל מעשה או מחדל על פי דין.
 7. יובהר ויודגש כי השימוש באתר ו/או בתכניו נעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד ואינו מחליף או גובר על הנחיות ו/או הוראות כלשהן שניתנו בקורס על ידי מנחי הקורס במוסד האקדמי שבו לומד המשתמש.
 8. החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים לכל נזק שנגרם או שייגרם למשתמש או לכל צד ג' אחר, באופן ישיר או עקיף עקב השימוש בתכנים ו/או באתר ו/או בשירות המוצע באתר מכל סיבה שהיא.
 9. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל העת, לצורך תחזוקה או לכל מטרה אחרת. הפסקת פעילות שכזו לא תחייב הודעה מראש או הנמקה.
 10. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יובהר כי המשתמשים באתר נדרשים להיות מודעים לאפשרות של תקלות טכניות ו/או פעולות לתחזוקת האתר שעלולות להאט /או לעכב את פעילותו וכי החברה ו/או האתר אינם אחראים לכל נזק, הסתמכות, אובדן רווחים וכיוצ"ב תוצאות העלולות להיות לתקלות שכאלו.

 

ה. סודיות ופרטיות

 1. על המשתמש לא מוטלת כל חובה למסור פרטים כלשהם אך אי מסירת הפרטים הנדרשים לצורך הרישום לאתר עלולה שלא לאפשר את השימוש באתר.
 2. החברה ו/או האתר לא יעבירו פרטים של משתמש כלשהו לצד שלישי, ללא אישור אותו משתמש מראש ובכתב, למעט השימוש הנדרש לצורך מתן שירותים למשתמש באתר.
 3. החברה ו/או האתר יעשו מאמצים סבירים ומקובלים בכדי לשמור על סודיות פרטי המשתמשים והספקים.
 4. על אף האמור לעיל, יובהר כי משום שמדובר באתר הפועל ברשת האינטרנט שבה לא ניתן להבטיח אבטחה מוחלטת, כל המוסר פרטים באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד.
 5. החברה ו/או בעליה ו/או האתר לא יישאו באחריות לכל נזק, אובדן רווחים, הוצאות כספיות, פגיעה בשם טוב, הפרת חוזה, הסתמכות ו/או ציפייה וכיוצ"ב שנגרמו ואם נגרמו באופן ישיר או עקיף, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים, דליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או דליפת פרטי ספקים ו/או גורמים נוספים המתקשרים עם האתר.
 6. יובהר, כי ביצוע רישום באתר על ידי משתמש מהווה הסכמה של המשתמש לקבל דואר אלקטרוני מהחברה, לרבות דואר אלקטרוני שתוכנו עידוד רכישת מוצר או שירות, וכן דואר שעשוי לכלול פרטים על ביצוע העסקה, רישום לשירותים השונים, פרסום תכנים ושירותים וכיוצ"ב. זאת לרבות תוכן המוגדר כ"דבר פרסומת" על פי תיקון לסעיף 30 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התש"ח-2008 ("חוק הספאם"). יצוין כי המשתמש רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על סירובו להיכלל ברשימת הדיוור של החברה, על-ידי שליחת הודעה לדואר אלקטרוני: asafd84@gmail.com.
 7. החברה ו/או האתר יהיו רשאים להשתמש במידע אישי של המשתמשים לצרכים פנימיים כגון: ניתוח נתונים באשר לדפוסי רכישת תכנים, בקרה והתייעלות, תחקור תלונות ו/או ביקורות ו/או הערות.
 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בכל עת, בהמלצה ו/או מכתב ו/או כתב אחר אשר נכתב על ידי משתמש באתר "פייסבוק" או כל מדיה תקשורתית אחרת, ולהציגו במסגרת האתר או כל מסגרת אחרת. יובהר כי השימוש באתר פירושו הסכמת המשתמש לשימוש החברה בתכנים אלו לרבות הסכמה להצגת התכנים באתר או בכל מסגרת אחרת, כפי שהוצגו באתר "פייסבוק" או כל מדיה תקשורתית אחרת.

 

ו. שמירת זכויות קניין רוחני ותניית שיפוט

 1. כל תוכן ו/או מידע ו/או שירות מכל סוג שהוא הנמצא באתר זה, הינו רכושה הבלעדי של החברה או נמצא בשימוש בשל רשות מפורשת של בעל זכויות היוצרים ו/או הסימן המסחרי.
 2. אין לעשות שימוש בלוגו של האתר, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של האתר ו/או החברה ללא אישור החברה מראש ובכתב.
 3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יודגש כי החברה הבעלים של זכויות היוצרים בתוכן המוצג באתר ובאופן הצגתו ויש איסור מוחלט על כל גורם לשנות, לפרסם, לשדר, למכור, להעביר, ליצור יצירה נגזרת או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו וזאת לרבות איסור על פגיעה בזכות המוסרית של היוצר, פגיעה בשמו או בכבודו.
 4. יודגש ויובהר כי אין להעתיק, להפיץ, לפרסם, לצלם, להקליט, לשנות, לתרגם, ליצור קישור, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר כל חלק שהוא מהאתר זה וכל הנמצא בו ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של החברה.
 5. כל הפרה של מדיניות זו תגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או כל זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות במסגרת הליכים משפטיים אזרחיים ו/או הליכים פליליים.
 6. הדין החל על אתר זה והקשור בו הינו הדין הישראלי בלבד.
 7. בכל מקרה של מחלוקת תהא לבתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.
 8. יובהר כי האמור לעיל, חל גם על משתמש שאינו אזרח ו/או תושב ישראל ולא תשמע טענה בשום מקרה כי ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על התקשרות הקשורה לאתר זה כל דין זר.

 

ז. אמצעי תשלום

 1. ניתן לשלם עבור השירות המוצע באתר במזומן, בצ'ק, בהעברה בנקאית או באמצעות כרטיס אשראי דרך שירות PAYPAL.
 2. התשלום באמצעות מזומן, צ'ק או העברה בנקאית יעשה על ידי יצירת קשר עם אסף בפרטי ההתקשרות המופיעים בסעיף א(1) לעיל. אישור העסקה על-ידי אסף הינו תנאי מוקדם לתוקף הרכישה וקבלת השירות.
 3. באשר לשירות PAYPAL, אישור העסקה על-ידי חברת האשראי ו/או PAYPAL הינו תנאי מוקדם לתוקף הרכישה וקבלת השירות.
 4. התשלום באמצעות כרטיס אשראי ב PAYPALמאובטח על-ידי פרוטוקול אבטחה SSL ודף התשלום מאובטח על פי תקן PCI.
 5. התשלום באמצעות PAYPAL יבוצע באמצעות אתר PAYPAL, התשלום ו/או השימוש ו/או קבלת האישור מחברת PAYPAL כפוף לתנאי השימוש, המדיניות והפרטיות של חברת PAYPAL, כפי שהם מוצגים באתרה הרשמי.
 6. במידה וחברת האשראי ו/או PAYPAL אינה מכבדת את העסקה או החיוב, לא יהיה תוקף לעסקה. במקרה זה על הלקוח ליצור קשר עם אסף לשם השלמת העסקה.
 7. לאחר העברת התשלום המשתמש יקבל גישה למוצר באופן מידי ולמשך 90 יום אם מדובר בתוכן לצפייה. באשר למוצרים אחרים המוצעים באתר זמן האספקה משתנה ממוצר למוצר וידווח ללקוח בעת ההזמנה ובטרם השלמת העסקה.