שיעור מספר 1- ניתוח דוחות כספיים – כל החומר של הקורס בסרטון אחד !!!

שיעור ענקי של ניתוח דוחות כספיים שמסביר על כל החומר הנלמד בקורס שחיוני מאוד למבחן . מודל SWOT, PEST, PORTER . הסבר על כל הדוחות הכספיים מאזן , דוח רווח והפסד , דוח תזרים מזומנים ,  פחת , השקעות , הון חוזר , יחסים פיננסים , יחס שוטף , יחס מהיר , רמת מינוף , EBITDA , שיטת היוון לפי NAV שיטת, היוון תזרים מזומנים  DCF.